نتایج پیدا شده برای"فروش"

مقایسه ویژگی­ها

شهرک آرکا 1

با دید جنگلی و دریا در منطقه ای آرام و دل نشین با مسیر ...
با دید جنگلی و دریا در منطقه ای آرام و دل نشین با مسیر اختصاصی ...

شهرک آرمیس 2

شرکت آکاپل زمین واقع در منطقه تنکابن خود را با کاربری مسکونی به ...
شرکت آکاپل زمین واقع در منطقه تنکابن خود را با کاربری مسکونی به تازگی خریداری کرده است. این زمین ...

شهرک آرمیس

شرکت آکاپل زمین واقع در منطقه کترای خود را با کاربری مسکونی به تازگی ...
شرکت آکاپل زمین واقع در منطقه کترای خود را با کاربری مسکونی به تازگی خریداری کرده است. این زمین به ...

شهرک آرکا 2

دید جنگل و دریا - جواز ساخت -کاربری مسکونی-شرایط اقساط در زمین ...
دید جنگل و دریا - جواز ساخت -کاربری مسکونی-شرایط اقساط در زمین ...